ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკრებულოს სხდომა 30 მაისი [Video]

7 ივნისი, 2017
30 მაისს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 32 წევრიდან 24 დეპუტატი ესწრებოდა.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:


საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #10 - ცვლილება 2017 წლის ბიუჯეტში;
2) დადგენილება #11 - „მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცება
3) განკარგულება #32 - 2017 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
4) განკარგულება #33 - სოციალურ პროგრამაში ცვლილება
5) განკარგულება #34 - 2015 წლის N25 განკარგულებაში ცვლილება
6) განკარგულება #35 - სახელმწიფოსათვის უარი ქონების გადაცემაზე
7) განკარგულება #36 -ქონების სასყიდლიანი სარგებლობით გადაცემაზე თანხმობა
8) განკარგულება #37 - ქონების უსასყიდლო სარგებლობით გადაცემაზე თანხმობა
9) განკარგულება #38 - ქონების უსასყიდლო სარგებლობით გადაცემაზე თანხმობა
10) განკარგულება #39 -2016 წლის N35 განკარგულებაში ცვლილება
11) განკარგულება #40 - უფლებამოსილების შეწყვეტა ვანო გალახვარიძეზე
11) განკარგულება #41 - უფლებამოსილების შეწყვეტა ზაზა რაიბულზე
11) განკარგულება #42 - საკრებულოს სოციალურ კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
11) განკარგულება #43 - საკრებულოს ეკონომიკის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #10;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10;
ბიუროს სხდომის ოქმი N7;
გააზიარე