ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკრებულოს სხდომა 29 ივნისი [Video]

3 ივლისი, 2017
29 ივნისს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 32 წევრიდან 25 დეპუტატი ესწრებოდა.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:


საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #12 - ცვლილება 2017 წლის ბიუჯეტში;
2) დადგენილება #13 - საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულების გაუქმება
3) დადგენილება #14 - პრემიის გაცემის წესის გაუქმება
4) დადგენილება #15 - მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ
5) დადგენილება #16 - გამგეობის თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის შესახებ
6) დადგენილება #17 - საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის შესახებ
7) დადგენილება #18 - საკრებულოს აპარატის დებულებაში ცვლილება
8) განკარგულება #44 - სოციალურ პროგრამებში ცვლილება 2017 წელი
9) განკარგულება #45 - საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის გაუქმება
10) განკარგულება #46 - ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ ცვლილება
11) განკარგულება #47 - ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვაზე თანხმობა
12) განკარგულება #48 -ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა
13) განკარგულება #49 - 2016 წლის N57 განკარგულებაში ცვლილება
14) განკარგულება #50 - ქონების უსასყიდლო სარგებლობით გადაცემაზე თანხმობა
15) განკარგულება #51 -გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცება
16) განკარგულება #52 - საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცება
17) განკარგულება #53 -საკრებულოს 2017 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცება
18) განკარგულება #54 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #11;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11;
ბიუროს სხდომის ოქმი N8;
გააზიარე