საკრებულოს სხდომა 14 ნოემბერი

23 იანვარი, 2018
2017 წლის 14 ნოემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #1 - რეგლამენტი
2) დადგენილება #2 - აპარატის დებულება
3) განკარგულება #1 დროებითი ხმისდამთვლელი კომისია
4) განკარგულება #2 დროებითი სამანდატო კომისია
5) განკარგულება #3 საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა
6) განკარგულება #4 საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა
7) განკარგულება #5 საკრბულოს მოადგილის არჩევა
8) განკარგულება #6 სივრცით-ტერიტორიული კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
9) განკარგულება #7 ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
10) განკარგულება #8 სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
11) განკარგულება #9 სოციალური კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
12) განკარგულება #10 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
13) განკარგულება #11 ფრაქცია "ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო" შექმნა
14) განკარგულება #12 აპარატის საშტატო ნუსხა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1;
გააზიარე